Evropska komisija proti Sloveniji začela postopek pred Sodiščem EU zaradi neuveljavitve pravil o podeljevanju koncesijskih pogodb

07.12.2017

Evropska komisija je proti Sloveniji, Avstriji, Bolgariji, Luksemburgu in Španiji začela postopek pred Sodiščem EU, ker te države niso sporočile ukrepov za prenos pravil EU o javnih naročilih in koncesijah v nacionalno pravo. Komisija bo Sodišču predlagala, naj glede na zadevno direktivo naloži plačilo dnevne denarne kazni, ki za Slovenijo znaša 8.992,32 evrov, in sicer od dne sodbe, dokler te direktive ne bodo v celoti uveljavljene in začele veljati v nacionalnem pravu.

Celotno sporočilo tukaj.

Ta odločitev je del današnjega rednega mesečnega svežnja odločitev Evropske komisije o kršitvah prava EU, s katerim Komisija začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti iz zakonodaje EU. Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politik EU, je zagotoviti ustrezno uporabo zakonodaje EU v dobro državljank in državljanov ter podjetij.

Med drugim se je Evropska komisija danes odločila, da proti Češki, Madžarski in Poljski začne postopek pred Sodiščem EU, ker niso izpolnile svojih pravnih obveznosti glede premestitev prosilcev za azil. Čeprav je Sodišče EU v sodbo z dne 6. septembra potrdilo veljavnost programa premestitev, Češka, Madžarska in Poljska še naprej kršijo svoje pravne obveznosti. Za prejete odgovore je bilo ponovno ugotovljeno, da niso zadovoljivi, te države članice pa niso z ničimer nakazale, da bodo prispevale k izvajanju programa za nujne premestitve.

Komisija se je tudi odločila, da v skladu s svojo politično zavezo za bolj strateško izvrševanje prava EU zaključi postopke za ugotavljanje kršitev in obravnavo pritožb na področju iger na srečo, saj meni, da lahko tovrstne pritožbe učinkoviteje obravnavajo nacionalna sodišča. Bo pa Komisija še naprej podpirala države članice pri prizadevanjih za posodobitev nacionalnih pravnih okvirov za spletne igre na srečo in olajšanje sodelovanja med nacionalnimi regulatorji iger na srečo. Podrobneje.

Sklepe vseh kršitev v decembrskem svežnju lahko najdete tukaj.

Pravni postopek

Člen 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije daje Komisiji pristojnost, da kot varuh Pogodb sproži sodni postopek proti državi članici, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti po pravu EU.

Postopek za ugotavljanje kršitev se začne s predložitvijo zahteve za informacije ("uradni opomin“) zadevni državi članici, ki mora nanj odgovoriti v navedenem roku, običajno v dveh mesecih. Če Komisija z informacijami ni zadovoljna in sklene, da zadevna država članica ne izpolnjuje svojih obveznosti po pravu EU, ji lahko nato pošlje uradno zahtevo za skladnost z zakonodajo EU ("obrazloženo mnenje“), s katero pozove državo članico, naj jo v določenem roku, običajno v dveh mesecih, obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela za uskladitev.

Če država članica ne zagotovi skladnosti z zakonodajo EU, se lahko Komisija odloči, da bo zoper njo sprožila postopek na Sodišču Evropske unije. Toda v približno 95 % zadev v zvezi s kršitvami države članice izpolnijo svoje obveznosti po pravu EU, preden se zoper njih sproži postopek na Sodišču. Če Sodišče razsodi proti državi članici, mora ta sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe Sodišča.

Kadar države članice ne prenesejo direktiv v roku, ki sta ga določila Svet Evropske unije in Evropski parlament, lahko Komisija od Sodišča zahteva, da pri odločanju o takšni zadevi državi članici naloži denarno kazen. To možnost, ki je bila uvedena z Lizbonsko pogodbo, določa člen 260(3) PDEU.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...