Center neformalnega učenja mladih MCC UČI

17.10.2011

CENTER NEFORMALNEGA UČENJA MLADIH - MCC Uči

Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport, se je v obdobju od njegove ustanovitve razvil v prepoznavno organizacijo na področju aktivnega udejstvovanja mladih, neformalnega učenja in mednarodne mobilnosti. V njegovi organizacijski strukturi deluje več enot: Informacijska točka Evropske komisije Europe Direct Savinjska, Eurodesk regionalni partner, Informacijska mreža Infopentlja, v letu 2009 je pričel z delovanjem multimedijski center MCC Port, v lanskem letu pa je luč ugledal tudi MCC hostel s kavarno. Vse od ustanovitve mladinskega centra v letu 1998 je ena izmed njegovih najpomembnejših nalog tudi neformalno izobraževanje mladih, ki je v vseh letih doprinesel k številnim kompetencam mladih ter jim tako omogočil lažje doseganje lastne avtonomije. Poleg neposrednega dela z mladimi je mladinski center s svojimi strokovnimi sodelavci razvil tudi metodološko in teoretično znanje na področju neformalnega učenja mladih ter jih predstavil v številnih publikacijah, srečanjih in seminarjih.

Naslednji naravni korak pri razvoju mladinskega centra je ustanovitev CENTRA NEFORMALNEGA UČENJA MLADIH – MCC UČI, ki bo v okviru Celjskega mladinskega centra deloval kot samostojna organizacijska enota ter tako naprej zasledoval njegov ključni cilj, vzpostavitev celovitega sistema podpore mladih v lokalni skupnosti.

Festival neformalnega učenja MCC Uči, ki ga pripravljamo že drugo leto, predstavlja manjši vpogled v delovanje centra, njegove temeljne naloge in namen pa opredeljujemo v naslednjih točkah:

- z infrastrukturo in strokovnim znanjem, ki ga ima na razpolago MCC Uči, omogočiti mladim realizacijo njihovih projektov ter s tem posledično krepiti njihove kompetence in socialne veščine;

- neformalno učenje predstaviti mladim kot možnost za njihovo aktivno udejstvovanje in doseganje konkurenčne prednosti na trgu dela;

- predstaviti vse vidike neformalnega učenja, od udeležbe v predavanjih, seminarjih in delavnicah, do aktivnega dela v lastnih projektih, prostovoljnem delu, mladinskih pobudah, medgeneracijskem dialogu in mednarodni mobilnosti;

- podpreti in sodelovati z vsemi organizacijami formalnega in neformalnega izobraževanja ter jih združevati z namenom izvajanja skupnih projektov in doseganja pomembnih sinergij;

- predstaviti strokovno znanje na področju neformalnega učenja mladih in ga vključiti v pomembne dokumente, ki se navezujejo na kakovost bivanja mladih v lokalni skupnosti;

- sodelovati v strokovnih razpravah, ki so povezane z neformalnim učenjem na lokalni, regionalni in nacionalni ravni in

- predstaviti mesto Celje kot okolje, ki ponuja mladim možnost za njihov osebni razvoj in doseganje osebne avtonomije.

Center neformalnega učenja mladih bo v svojem delovanju namenil največ pozornosti mladim in jim skušal neformalno učenje približati na atraktiven način, z praktičnim udejstvovanjem, predstavitvami dobrih praks in jasnim prikazom rezultatov njihovega učenja ter možnostmi uporabe novopridobljenega znanja.

Celjski mladinski center z vidika metodologije izvajanja neformalnega učenja uporablja inovativne prijeme, ki jih hkrati podpira z močno infrastrukturo. V nadaljevanju navajamo 5 osnovnih metodoloških pristopov, ki jih uporabljamo:

- mladinske pobude: izhajajo iz želje po aktivnem udejstvovanju mladih oziroma realizaciji njihovih idej; v času izvajanja projekta se mladi organizirajo in projekt izvedejo ter se ob tem na zavedni in nezavedni ravni neformalno učijo; rezultati neformalnega učenja so izjemni, saj izhajajo iz notranje motivacije mladih, učenje pa je kombinirano na več nivojih in vsebinah (organizacija, komunikacije, finančno planiranje, pridobivanje virov sredstev, IKT kompetence,…); mladinski center je v vlogi: inštruiranja, zagotavljanja strokovnega/specifičnega znanja, potrebnega za izvedbo projektov, infrastrukturne podpore in podpore pri ključnih deležnikih projekta;

- Festival neformalnega učenja MCC Uči: se izvaja v jesenskih mesecih; struktura festivala zajema predavanja, delavnice, seminarje, tečaje in je organiziran na dveh ravneh; prva raven je namenjena neposredno mladim, druga raven pa je namenjena mladinskim organizacijam in drugim nevladnim organizacijam za izboljšanje uspešnosti njihovega delovanja; organizacija festivala temelji izključno na zaznanih potrebah in je organiziran v tesnem sodelovanju z mladimi;

- zagotavljanje kakovostnih informacij; zajema proces dela na spletu in informativni pisarni v neposrednem svetovanju; v informacijski dobi se je v več elementih neformalno učenje razvrednotilo zato je zagotavljanje kakovostnih informacij bistvenega pomena in je neposredno povezano s časom; da lahko mladi uresničijo svojo idejo ali se udeležijo kakovostnega dogodka, ki je povezan z njihovim zanimanjem potrebujejo pravočasno, preverjano in kakovostno informacijo, ki jo zagotovi mladinski center;

- mednarodna mobilnost mladih; prinaša v današnjem obdobju mladim velike možnosti za neformalno učenje; udeležba v evropski prostovoljni službi, udeležba na mednarodnih seminarjih; udeležba v mladinskih izmenjavah; organizacija in sodelovanje v mednarodnih mladinskih izmenjavah; mladinski center aktivno omogoča mladim sodelovanje v navedenih oblikah mednarodne mobilnosti, ki so za mlade praviloma brezplačne; rezultati neformalnega učenja pa so izjemni na področjih obvladovanja materinega in tujega jezika, IKT pismenosti, komunikacije in razumevanje drugih kultur ter osebnem razvoju in razvoju socialnih veščin;

- podpora sistemom izobraževanja v lokalni skupnosti; zajema sodelovanje in podporo vsem sistemom, ki nimajo na voljo virov za izvedbo neformalnega učenja v okviru njihovih programov oziroma potrebujejo dodatne vsebine; zajema sodelovanje v programih neformalnega učenja SŠ in OŠ (izbirne vsebine), sodelovanje v programih festivalov in seminarjev nekomercialne narave in udeležba na okroglih mizah, simpozijih ter konferencah;

- razvojni projekti neformalnega učenja; zajemajo sodelovanje v večletnih, praviloma mednarodnih projektih, kjer se razvija metodologija in strokovno znanje na področju neformalnega učenja; rezultati projektov so vidni v priročnikih, različnih vrstah publikacij in strokovnih prispevkih.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

Oddaj komentar

Ime:
E-pošta:
Komentar:
Pošlji komentar

E-novice

Naroči se na E-novice!

EUROPE DIRECT SAVINJSKA

Evropska komisija je izbrala devet informacijskih točk v okviru mreže Europe Direct v Sloveniji z...

Festival prostovoljstva 2019

Festival prostovoljstva v atriju MCC!  ...

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...