Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2015 – nevladni mladinski centri

16.06.2015

Vrednost razpisa 160.000 EUR
Datum objave na razpisi.info 14.06.2015
Rok prijave 13.07.2015

Predmet javnega razpisa so mladinske dejavnosti v MOM, ki imajo namen dviga državljanskih, medkulturnih in socialnih kompetenc mladih, še posebej mladih z manj priložnostmi, ter programi usposabljanj in učnih procesov na področju mladinskega dela, ki prispevajo k vidnosti in razvoju mladinskega sektorja, na naslednjih prednostnih področjih:
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– politična participacija mladih na lokalni in nacionalni ravni ter vpliv na odločanje o za njih pomembnih javnih politikah,
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (npr. materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska), in ki so pri dostopu do pomembnih virov pogosto v izrazito neugodnem položaju (npr. različne skupine invalidov, iskalci zaposlitve, pripadniki drugih etničnih skupin idr.),
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– socialne vključenosti in zagotavljanja enakih možnosti med spoloma ter preprečevanja diskriminacije,
– zdravega načina življenja in preprečevanja različnih oblik odvisnosti mladih.

Upravičeni prijavitelji Prijavitelj je nevladna organizacija s področja mladine – mladinska organizacija oziroma organizacija za mlade, ki ima sedež v MOM ali deluje v mladinskem sektorju v MOM ter izpolnjuje druge razpisne pogoje.

Več informacij tukaj.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...