Ministrstvo za izobraževanje vabi k posredovanju projektnih idej, ki bi se do 2020 financirale iz evropskih strukturnih skladov

11.02.2015

Na Uradu za razvoj izobraževanja v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vabijo nevladne organizacije ter drugo strokovno in zainteresirano javnost, da jim posredujejo predloge razvojnih ukrepov, ki bi se v obdobju 2015-2020 financirali iz evropskih strukturnih skladov.

Gre za razvojne projekte, ki sodijo med ukrepe Spodbujanja prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema – Inovativna učna okolja, za katere Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 pravi:

»V okviru tega specifičnega cilja se bo, preko spodbujanja prožnih oblik učenja, krepitve kompetenc strokovnih delavcev na vseh področjih izobraževanja ter z izvajanjem različnih modelov prehajanja med izobraževanjem in okoljem, vključno z mobilnostjo študentov in visokošolskega (VŠ) osebja izboljšalo kompetence šolajočih se posameznikov. Hkrati se bo, preko izvajanja visoko kvalitetnih storitev poklicne in karierne orientacije na vseh ravneh formalnega izobraževanja, izboljšalo odzivnost izobraževalnega sistema in pričakovanja mladih, pri čemer se bo na VŠ ravni vzpostavilo sistem za spremljanje zaposljivosti diplomantov, ki bo podlaga za napovedovanje potreb na trgu dela. Mladi se bodo usposobili za odzivanje na potrebe na trgu dela, hkrati pa opremili s kompetencami, potrebnimi za ustvarjanje delovnih mest.«

Svoje pobude, v katerih je potrebno upoštevati okvirje, ki jih določa operativni program, lahko na MIZS posredujete najkasneje do 17. 2. 2015 na tjasa.stamcar@gov.si.

Gre za prvi tovrstni poziv ministrstva k sodelovanju javnosti pri načrtovanju investicij iz evropskih sredstev.

Povabilo k podaji razvojne pobude tukaj.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...